Kadry i płace

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z wymaganymi przepisami. Prowadząc sprawy kadrowo-płacowe naszych Klientów gwarantujemy poprawność ich rozliczeń zarówno z ich pracownikami, jak też z PFRONem, urzędami skarbowymi i ZUSem.

W ramach usług kadrowych oferujemy

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, ewidencji czasu pracy, absencji, badań okresowych, szkoleń BHP
 • Sporządzenie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Przygotowanie dokumentów związanych z działalnością kadrową Klienta (regulaminy i inne wymagane dokumenty)
 • Ustalanie uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów
 • Sporządzenie świadectw pracy

W ramach usług płacowych oferujemy

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzanie dokumentacji ZUS, dla potrzeb urzędów skarbowych, PFRON i innej wymaganej przez odrębne przepisy
 • Rozliczanie zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych
 • Przygotowywanie przelewów, sporządzanie i wysyłanie pasków wynagrodzeń
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników

Korzyści dla Klienta

 • Profesjonalna opieka i wsparcie ekspertów z dziedziny kadr i płac
 • Redukcja kosztów obsługi kadrowo-płacowej
 • Przeniesienie odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie kadr i płac dostosowane do potrzeb Klienta
 • Terminowość i ciągłość świadczonych usług
 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych