Dotacje na działalność B+R dla MŚP – Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi kolejny konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nad innowacyjnymi rozwiązaniami   POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. „Szybka ścieżka” (MŚP).

Termin naboru projektów

Konkurs rozpocznie się 1 września 2016 r. i będzie trwał do 30 grudnia 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorcy MŚP: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielone na:

  • badania przemysłowe i/lub
  • prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, jak również umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” (KIS).

Koszty kwalifikowane

  • Koszty bezpośrednie

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R,

Podwykonawstwo (max. do 50% kosztów kwalifikowanych projektu),

Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty promocji),

  • Koszty pośrednie: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wysokość dofinansowania:

Intensywność wsparcia wynosi od 35% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

  • Dla mikro i małego przedsiębiorcy:

– 70% na badania przemysłowe (80% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)

– 45% na prace rozwojowe (60% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)

  • Dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% na badania przemysłowe (75% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)

– 35% na prace rozwojowe (50% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi:

  • 2 mln PLN dla MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie,
  • 5 mln PLN dla MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

 

1 września 2016