Dotacje na inwestycje dla MŚP na wdrożenie innowacji technologicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach działania 3.2. POIR 2014-2020 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.2.„Kredyt na innowacje technologiczne”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 28 lipca do 30 września 2016r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

  • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych.
  • Przedmiotem wdrożenia będą mogły być rozwiązania w formie prawa własności przemysłowej, wyników prac B+R, nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  • Możliwe będzie pozyskanie środków na zakup nieruchomości, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, najem i dzierżawę nieruchomości oraz usługi doradcze.
  • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Wysokość dofinansowania

  • Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN.
  • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa).
  • Intensywność wsparcia na doradztwo: 50% kosztów kwalifikowanych.

Zasady realizacji projektu

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 mln EUR.
  • Dotacja udzielana jest w formie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
26 lipca 2016