Dotacje na inwestycje dla MŚP na wdrożenie innowacji technologicznych

W dniu 12 września 2019 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił 6 konkurs w ramach poddziałania 3.2.2.„Kredyt na innowacje technologiczne”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 15 października 2019r. do 27 lutego 2020r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

  • Wsparcie kierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych.
  • Przedmiotem wdrożenia będą mogły być rozwiązania w formie prawa własności przemysłowej, wyników prac B+R, nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  • Możliwe będzie pozyskanie środków na zakup nieruchomości, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, najem i dzierżawę nieruchomości oraz usługi doradcze.
  • Projekty powinny wpisywać się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Wysokość dofinansowania

  • Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN.
  • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa).
  • Intensywność wsparcia na doradztwo: do 50% kosztów kwalifikowanych.

Zasady realizacji projektu

  • Dotacja udzielana jest w formie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

 

16 września 2019