Dotacje na inwestycje dla MŚP województwa śląskiego

Do 30 kwietnia 2020 roku, przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie  projektów inwestycyjnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków trwa od 30 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych.
 • Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS) województwa śląskiego.

Wysokość dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN.
 • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną (nabycie nowych środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego, nabycie materiałów i robót budowlanych, nabycie nieruchomości zabudowanych):
  • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Zasady realizacji projektu

 • Okres realizacji projektu: do 2 lat.
 • W ramach konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
16 marca 2020