Dotacje na wdrożenie nowych produktów w ramach POIR 2.3.5. „Design dla przedsiębiorców”

PARP przeprowadzi kolejny konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt w ramach POIR 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5. „Design dla przedsiębiorców”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 4 marca do 31 maja 2019 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwawnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).
 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:
  • uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  • uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  • realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Wysokość dofinansowania

 • Intensywność wsparcia na część usługową wynosi 85%.
 • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną (nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych): zgodnie z mapą pomocy regionalnej (w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa).
 • Minimalna wartość dofinansowania: 51.000 zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 975.000 zł.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60.000 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych projektu: 1.500.000 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi 500.000 zł oraz maksymalnie do 1.000.000 zł na inwestycję).

Zasady realizacji projektu

 • Okres realizacji projektu: nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
 • Wymagane jest przeprowadzenie 1 fazy profesjonalnego procesu projektowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – tj. diagnozy – polegającej na przeprowadzeniu wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.

 

27 lutego 2019