Dotacje na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło pierwszy konkurs w ramach działania  1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Szczegóły konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 2 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Koszty kwalifikowane

 • Wydatki na infrastrukturę szerokopasmową:
  • koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane oraz dostawa i instalacja elementów infrastruktury szerokopasmowej,
  • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,
  • koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu,
  • koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA,
  • koszty najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych,
  • koszty inwestycyjne budowy sieci NGA, z tym związane z przebudową i rozbudową podstawowej sieci szerokopasmowej do standardów sieci NGA,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wydatki poniesione w ramach pomocy de minimis przeznaczone na:
  • opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu (decyzje, zgody, zezwolenia),
  • obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie,
  • przygotowanie projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, do wysokości 20 tys. PLN,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.

Wysokość dofinansowania:

 • Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji
 • Maksymalna kwota dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji

Zasady realizacji projektu

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln EUR.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata.
9 października 2015