Program Horyzont 2020 – nowe możliwości pozyskania dotacji

Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej dedykowany projektom badawczym i innowacyjnym. Budżet programu wynosi prawie 80 mld EUR. Horyzont 2020 jest podzielony na trzy główne priorytety: Excellence Science (Doskonałość w nauce), Industrial Leadership (Przywództwo w przemyśle) oraz Societal Challengers (Wyzwania Społeczne).
W latach 2014-2020 polscy i europejscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie własnych pomysłów w wielu obszarach. Program Horyzont 2020 ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności europejskich małych i średnich spółek.

Jakie projekty będą wspierane?
W ramach kwalifikowanych projektów można prowadzić różnorodne prace badawcze i działania innowacyjne. Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania działań koordynacyjnych i wspierających.

Badania i innowacje: działania mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój technologii, testowanie i sprawdzenie poprawności na prototypie w małej skali w laboratorium lub symulowanym środowisku.

Działania innowacyjne: działania mogą obejmować prototypowanie, testowanie, demonstrację i pilotaż, rozwój produktów do dużej skali oraz powielanie rynkowe.
Działania koordynacyjne i wspierające: są to działania towarzyszące, takie jak normalizacja, rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości i komunikacji, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi wsparcia.

4 maja 2015