POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (DUŻE) – tzw. „szybka ścieżka”

Duże Przedsiębiorstwa zainteresowane inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową mogą uzyskać dofinansowanie na ten cel m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szczegóły konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Termin naboru projektów

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 czerwca do 30 grudnia 2016.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania
Wsparcie będzie udzielone na badania przemysłowe i prace rozwojowe  albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, jak również umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” (KIS). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali polskiego rynku. 

Koszty kwalifikowane

  • Koszty bezpośrednie
    • Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R,
    • Podwykonawstwo (max. do 50% kosztów kwalifikowanych projektu),
    • Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty promocji),
  • Koszty pośrednie: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wysokość dofinansowania

  • 50% na badania przemysłowe plus premia 15% za rozpowszechnianie wyników projektu,
  • 25% na prace rozwojowe plus premia 15% za rozpowszechnianie wyników projektu.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 12 mln PLN.

 

7 maja 2016