POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP) – tzw. „szybka ścieżka”

Przedsiębiorcy  z sektora MŚP zainteresowani inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową mogą uzyskać dofinansowanie na ten cel m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szczegóły konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Termin naboru projektów
Konkurs jest prowadzony w trybie ciągłym od 4 maja 2015 do końca grudnia 2015.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania
Wsparcie będzie udzielone na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, jak również umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” (KIS). Wsparcie udzielanie jest na realizację projektów mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów/technologii/usług co najmniej w skali polskiego rynku.

Koszty kwalifikowane

 • Koszty bezpośrednie
  • Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R,
  • Podwykonawstwo (max. do 50% kosztów kwalifikowanych projektu),
  • Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty promocji),
 • Koszty pośrednie: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wysokość dofinansowania:

 • Dla mikro i małego przedsiębiorcy:
  • 70% na badania przemysłowe (80% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)
  •  45% na prace rozwojowe (60% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)
 • Dla średniego przedsiębiorcy:
  • 60% na badania przemysłowe (75% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)
  • 35% na prace rozwojowe (50% z premią za rozpowszechnianie wyników projektu)

Zasady realizacji projektu
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.

4 maja 2015